Monday, March 11, 2013

مجموعه ای از سروده های خورخه لوئیس بورخس، انگلیسی و فارسی منتشر شد. برگردان فارسی: گیل آوایی

No comments: