Saturday, October 14, 2017

چندهایکوی پاییزی با متن اصلی ( ژاپنی/انگلیسی) و فارسی! - گیل آوایی


این هم حاصلِ کار شنبه ای که از صبح درگیرش شدم! و حیفم آمد نیمه کاره رهایش کنم. هر چه هست شاید قابل استفاده دوستان باشد:
چندهایکوی پاییزی با متن اصلی ( ژاپنی/انگلیسی) و فارسی!
.