Thursday, September 08, 2011

برگردان دو آواز هلندی به فارسی - گیل آوایی


8سپتامبر2011

3 ی.اس
3JSدر زبان هلندی j" ی" تلفظ می شود
بگذار برقصد     

بگذار برقصد
چیزی نگو
یک لحظه هیچ نگو
مگر که بخواهی اعتراف کنی
برایش بی معنا هستم.هیچم
نگاهش کن
پاها  و موهای بلندش
چگونه می شود که باز بگویی چه احساس می کنی
منظورت چیست
آیا میتوانم گفت و من خوبم؟
عرق می کند، همه ی مستان خمار با او سر می کشند
پیاله به پیاله، دُور به دُور
وقتی می رقصد بی مانند است
به زندگی ریتمی دوباره می دهد
صدای دست زدنهایش   به شرایطی که هست دارد
هر بار دوباره
زیرا یک هلندی بوده است
او می تواند دنیا را به رقص کشاند

بگذار برقصند

فاصله ها در خود برای خود بر می دارم(فاصله ها را در سر پر می کنم)
سپس با امیدهای بی حرف سر می کنم
و بسوی دیگری برای تو گام بر می دارم
آی دیگرگونه زن
حالا اطمینانهای من کجایند
جوان جوانها و مرد پیر که دست در دست
درک مرا تنظیم می کنند
آنها پاهایم را در دُورهای رقص می جنبانند
در دایره و در دُور
او بی مانند است زیرا می رقصد
و به زندگی موزونی ای دوباره می بخشد
دست به هم می زند، او فضای تازه ای می دهد به جشن
دوباره و دوباره
زیرا از پیش یک هلندی است
او می تواند همه ی دنیا را به رقص بکشاند
بگذار برقصد


3js:Laat ze dansen

Zeg maar niks, heel even niks
Of wil je een bekentenis
Ik ben niet van betekenis voor haar
Kijk maar eens daar
Die benen en dat lange haar
Hoe moet je dan nog zeggen wat je voetl
Wat je bedoelt
Kan ik dat en ben ik cool?
Ze zweeft , alle kroegen gaat ze rond
(in het rond)en in het rond
Zij is zo bijzonder want ze danst
en geeft het ritme van het leven weer
Klapt in haar handen, zij bepaalt de sfeer
Telkens weer
Want al is zij een Nederlandse
Ze kan de wereld laten dansen

Laat ze dansen

Ik vul de kloven in m'n hoofd
Dan sta ik op met stille hoop
en loop naar de overkant voor jou
Zeldzame vrouw
Waar is m'n vertrouwen nou
De jonge jongen en de ouwe man
die hand in hand
regeren over m'n verstand
Ze zwaaien m'n benen in het rond
(in het rond) en in het rond
Zij is zo bijzonder want ze danst
en geeft het ritme van het leven weer
Klapt in haar handen, zij bepaalt de sfeer
Telkens weer
Want al is zij een Nederlandse
Ze kan de wereld laten dansen

Laat ze dansen
تو هرگز تنها نمی جنگی

می دانی عزیزم

ما گاهی یک کم سیاه می بینیم( ما گاهی مایوسانه می نگریم)
گاه مانند دنیایی که پیش می گیری
سرد و عامیانه
و تو مقاومت می کنی
زیرا زمین ترا پیش می برد
اما خود خورشید را برای بهتر شدن نهان می کند
تو هرگز تنها نمی جنگی
زیرا تو قرنها زمان در اختیار داری
تصوری از سوی تو ، او و تو، می دانید که برایتان همواره خواهم بود
اگر به من قول دهی که همچنان باورم خواهی داشت
که آدمی هر چه کند نتیجه اش را می گیرد
در بزرگترین نگرانی ات، امید نهفته است
که هر کس عاشق است زنده می ماند
سکوت و دوست داشتن
نگرانی چون او صرفن نمی خواهد
جایی برو که باد بالهای ترا می یابد، اندوه ترا می برد
و تو می پرسی پس چه کسی به زمین می رسد
به خورشید نگاه کن، به ریشه، آنها به نظر می رسند
تو هرگز تنها نبودی

زیرا زمان در اختیاری داری، قرنها زمان
تجسمی از سوی تو
و می دانی من برای تو همیشه هستم( برای یاری تو هر وقت که نیازت باشد؛ همیشه هستم)
  اگر به من قول دهی، که به من همچنان باور خواهی داشت
که آدمی چیزی به دست می آورد که می دهد( هر کس هرچه بکارد همان درو می کند)
در بزرگترین نگرانی ات، امید نهفته است
که هر کس عاشق است زنده می ماند
که هرکس عاشق است زنده می ماند

3js: Je vecht nooit alleen

Weet je schat,
we zien het soms een beetje zwart
Soms lijkt de wereld om je heen,
koud en gemeen
En je strijdt,
omdat de aarde lijdt
Maar zelfs als de zon voorgoed verdween.
Je vecht nooit alleen

Want je hebt de tijd de eeuwigheid
De verbeelding aan je zij
En je weet daar zal ik altijd zijn
Als je mij belooft, dat je blijft geloven
Dat een mens krijgt wat hij geeft
In je grootste zorg, zit de hoop verborgen
Dat wie lief heeft overleeft

Stil maar lief,
je piekert want het wil maar niet
Ga waar de wind je vleugels vindt, ontstijgt je verdriet
En je vraagt wie dan de aarde draagt
Kijk naar de zon, de bron, ze scheen
Je was nooit alleen

Want je hebt de tijd, de eeuwigheid
De verbeelding aan je zij
En je weet daar zal ik altijd zijn
Als je mij belooft, dat je blijft geloven
Dat een mens krijgt wat hij geeft
In je grootste zorg, zit de hoop verborgen
Dat wie lief heeft overleeft

In je grootste zorg, zit de hoop verborgen
Dat wie lief heeft overleeft
Dat wie lief heeft overleeft ........

گروه سه جی اس3js:
دولِس خوانند و کواکمن و دِ ویت گیتاریست می باشند.
سه جی اس یک گروه موسیقی از شهر فولندام هلند است که کوتاه شده ای از یان دولِس، یاپ کواکمن و یاپ دِ ویت می باشد. این گروه در تمام کشور هلند شناخته شده است و پس از موفقیت با آلبوم مردمان آب در سال 2007 بوسیله دوستانشان یان اسمیت و نیک و سیمون، در سال 2011 بصورت گروه سه نفره در مسابقه مقدماتی جشنواره آواز یورو ویژن، با آواز تو هرگز تنها نمی جنگی، شرکت کردند.


گیل آوایی: کلیه اطلاعات از متن آواز تا آگاهی های مربوط به گروه سه جی اس از سایتهای هلندی اینترنت برگرفته شده است.

No comments: