Thursday, January 20, 2011

برای کشتنمان آمدند گزمگان ِ الله - گیل آوایی

برای کشتنمان آمدند گزمگان ِ الله
بی آنکه بدانیم

شهیدمان خواستند
بی آنکه بخواهیم
رستگاری به ریا بردند ریاکارانه
الله قالب کردند
بی  آنکه خدایمان بشناسند
بی آنکه " الله "ی خواسته باشیم
بی آنکه بخواهیم

و قران ستودند
بی آنکه اَوِستایی دانسته باشند
باد کاشتند
طوفانمان دادند
خاک وُ باد وُ آتش وُ آب، آلودند
تا جان وُ جهانمان زهرآجین ی "الله " ِ شان شود
چونانکه آلوده پاس مقدس
تقدسانه ستودند به یاوه های وحی ِجنون
جهل به جهالت لابه کردند
نعره کشان ِ منبر و محراب
حرب به آشتی
نفرت به عشق
و بر ستایش اهوراییمان خرافه کشیدند
به لابه ی توبه و ندبه

بی آنکه خواسته باشیم
بی آنکه بخواهیم

و چنین بود از قاتلان ِخویش وُ نیاکانمان
اسطوره ساختیم
به خونباری شمشیر دو سر
که خون چکان ِجنایت 1400ِساله بدوش کشیم
عارفانه

بی آنکه بخواهیم
بی آنکه مجالمان بوده باشد

تا حکومت "الله " بر زمین
ستیز ِهماره ی چله های زمستانمان شود

خون سیاووشان خاک
گواه پایداری " نه ِ" ما بود
بی آنکه بدانند
بی آنکه بخواهند بدانند تازیان

No comments: