Sunday, January 16, 2011

دروغ، ریاکاری، قتل، غارت و خیانت شناسه های حکومت اسلامی در ایران - گیل آوایی< همه پلیدیها و کژیها و هر جنایت هولناک را کنار هم بگذارید، می شود مجموعه ای متعفن و خرافه مست که حکومت اسلامی ولایت فقیه اش در ایران که به دار و ندار یک ملت و یک سرزمین چنگ انداخته است. اگر دیروزهای خونبار تاریخی، سپاه اسلام با توهم و توحش و صدور اسلام نحس ِبرآمده از خیالبافی های چوپانی صحراگرد، به ایران یورش برد و ایرانی به لال و مجوس و برده و در خاک خود غریب، غارت شد و میراثهای انسانی و تمدن هزاره و ثروت بی مانندش دست مایه قوام و دوام گرفتن خلافت شوم اسلام در آن آغازه های اسلام شد، امروز ِسیاه ِ تاریخ معاصر، در دوره ای که باید سرنوشت سازترین گامهای ترقی و پیشرفت و ساختن میهنمان را بر می داشتیم، به همان شکل خونبار تاریخی، بار دیگر همان جنایت اسلامی تکرار شده و با دین خون و انتقام و نفرت و غذاب و بندگی، به خاک و کشیده شدیم و هر پلیدی و تباهی و ریاکاری و خیانت بر جان و مال و خاک ما حکم می راند. در چنین سیه روزی ِ روزگار تحمیلی ِالله بر ایران زمین! خدای قادر متعال که بی رضایت و خواستش آب از آب تکان نمی خورد، صاحب زمان رو می نماید به چاه جمکرانی که از خون و سفره ی بی نان تهیدستان وطنم آباد می شود و ولایت شومش در هیبت کریه ترین و وقیح ترین انسان نمایی بنام آیت الله خامنه ای، فرزند ِخلف ِخون آشامی بنام خمینی، جانهای شیفته ی ایران را بر سر دار می برد، فرهیختگان را می کشد، به زندان می برد، تجاوز و قتل ودروغ و ریاکاری و خیانت و غارت، اساس حاکمیتش می شود و ریاست تدارکاتچی اش هاله نور می بیند و چاقوکشی، میدان ِسرکوب و جهالت و خرافه را عربده می کشد. فرزند ایرانی در آتش فقر و یک لقمه نان، تاکید می کنم، در آتش فقر و یک لقمه نان! اشک حسرت می ریزد اما ثروت سرزمین ِهمان فرزند ایرانی ِغارت شده، چنان به تاراج می رود که حسابهای میلیارد دلاری همپالکیهای ولایت وقیح، روز بروز انباشت تر می شود و رشوه های میلیونها دلاری در کیسه های زباله به بهای خرافه فکنی و گستردن جنایت و جهل داده می شود، تروریستهای بی همه چیز را که هیچ چیزشان به ایران و ایرانی ربط ندارد، با میلیاردها دلار از ثروت سرزمین فرزند گرسنه ی ایرانی، پرداخت می شود تا ترقه بتراکند و موشکی با پول ایرانی هوا کند که اسلام ناب محمدی به جنایت و خون و خیانت و بی وطنی ریشه بدواند. براستی ایران و ایرانی تاوان کدام ساده دلی، بهای کدام دست و دلبازانه همزیستی انسانی اش را می پردازد که به تکرار از یک سوراخ ِ الله، به چندین باره گزیده می شود سیه روزی و سیاهکاریهای آیت الله ِوقاحت مالیخولیای اسلام با صاحب زمان همیشه در چاه، تا کجا باید باشد!؟ یک روده ی راست در شکم این حضرات نیست! یک حرف درست بر زبان نمی رانند! با دروغهای توجیه شده ی اسلام ناب محمدی، چنان بی اعتبار و بی اعتماد و آبرو باخته شده اند که حتی اگر بر حسب اشتباه و استثنا، حرف راستی از زبانشان در آید، همگان به سخره اش می گیرند!!! مگر می شود در حکومت اسلامی حرف راست زد! و بی مجازات نبود!؟ احمدی نژاد ابله می شود رئیس جمهور! رئیس دانا استاد دانشگاه که به بلاهت خیانتبار همین رئیس جمهور ولایت وقیح! اعتراض می کند، به زندان برده می شود!!! آخوندی که دین از سیاست جدا می خواهد به غیرانسانی ترین شیوه سرکوب و زندانی می شود اما آیت الله دیگری فتوای لواط و قتل و تجاوز و کشتار می دهد! همانی که پشکل به نان بربری می خورد!!!! حسابهای بانکی میلیارد دلاری در اینجا و انجا به غارت انباشت می کند!!! قسط و عدل علی که در عمل پیاده شده است! غیرتمندان اسلامی که سینه چاکان یک کاریکاتور دانمارکی می شوند، سکوت بی غیرتانه برای جهاد علیه اینهمه دروغ و ریا و پلیدی را چگونه تفسیر و توجیه می کنند! اینان حتی از بچه بودایی که در خیابانهای ویتنام و کامبوج و میانمار به حاکمیت زور! اعتراض کرده و خود را به آتش کشیدند، کمترند اما ادعایشان ناکجای .....پاره می کند! بی شرمی تا کجا! آیا شهادت و بهشت و زندگی ابدی همه اش حرف و برای همسایه بود!؟ چه زمانی سیاهتر از همین زمان که اسلامیان چنین به جنایت و خون ملتی را از یک زندگی انسانی محروم کرده اند!؟ بیش از سه دهه است که از جان و مال و آینده یک ملت دزدیده می شود تا در آرژانتین ساختمانی بر سر یهودیان آوارشود، در سرزمین همان اسلام ناب محمدی که برازنده همین حکومت اسلامی است، بمبی منفجر شود و جماعتی به خاک و خون کشیده شود، جنایت از پی جنایت از بوینوس آیریس تا ظهران و بیروت و کابل و بغداد و .......تا در خاک بلازده ی خودمان حتی!!!! آتش خون و جنایت گیرانده بماند که این قاتلان بر سر کار بمانند و حکومت الله بر زمین را نمایندگی کنند و تاوان خونبارش را از اشک حسرت برای یک لقمه ی نان ِ کودک ایرانی پرداخت کنند! ای نفرت بر شما نفر بر اسلامتان نفرت بر خدایتان نفرت بر قرآنتان نفرت به فرهنگ و باورهای خرافه تان نفرت بر شما که جز نفرت چیزی نیافریدید قتل و خیانت و دروغ از سر و کول ِ همه تان بالا می رود. بیچارگی و فقر و اعتیاد و فحشا و تجاوز و جنایت و جهالت در حاکمیت شما چنان روزمره شده است که اگر غیرازآن باشد! عجیب می نماید! قسط و عدل و عدالت علی را به رسواترین و آشکارترین شکل معنا داده اید. دروغ را با دروغ اصلاح می کنید! ریاکاری را با ریاکاری! دزدی را با دزدی، جنایت را با جنایت! و اینهمه! با تفسیر و تعبیر آیه و حدیث و نمادهای 1400 سال اسلام ناب محمدی اش بر سر یک ملت و یک سرزمین آوار کردید. ننگ از همه ی شما می بارد. اسلام شما تحقیر انسان است و باورهای شوم شما جنایت علیه بشریت. زندانهاتان از پاکترین و شریفترین انسانها پر است و حاکمیت تان از جانی ترین، ریاکارترینهای انسان نما حکم می راند. چقدر از خدا و اسلام و باورهای جنایتکارانه و خونبارتان بیرارم. نفرت بر شما جانیان اینهمه حقارت و سیه روزی را سبب شدید. از نان شب کودک ایرانی دزدیدید و به قاتلانی دادید که بمبی در بیروت منفجر کنند، نخست وزیر سرزمین بلازده لبنان کشته شود که ریشه بدوانید در ناکجایی که نه سر پیازید نه ته پیاز!!!! از سفره تهیدستان می دزدید و کلاه شرعی بر سرشان بجای نان قالب می کنید و به قاتلانی که یک و نیم میلیون انسان را به نام همین اسلام نحس به گروگان گرفته اند در غزه ماه به ماه بیست پنج میلیون دلار!!! می دهید تا آن خرافه های شرم آورتان را پاس بدارند! همه و هرچه که دارید از عبا و عمامه و هر لقمه ای که می خورید و کیا و بیایی که دارید، از آن ملت ایران است و از آنان به جنایت گرفته اید. از ملت می دزدید اما از خدا و صاحب زمان نحس تان فرمان می برد. این یک نقد و زمینی و همینجاییست آن یک خیال بافی چهارده قرن بلاهت از جانورانی همچون باقر مجلسی است! نه حساب پس می دهید نه حتی به یک از هزار ریاکاری تان پاسخ گویید! این کجای همخوانی با آن شور و شورا کردنهاتان و تقوا و پرهیزکاری، است!؟ دختر بی دفاع سرزمین تحت حاکمیت خودتان را که اسیر و بی پناه در چنگ خون اشامتان دارید، تجاوز می کنید و می کشید و می سوزانید! به کدام ریاکاری اسلامتان باید پیوند داد! بیچاره ی بجان آمده را یک مرغ دزدیده دست می برید و دزدهای میلیاردی به وزارت و ریاست پاداش می دهید!! میلیاردها دلار از ثروت همین مردم به خاک و خون کشیده شده را بر اصل و اساس کدام باور اسلام ناب محمدی! به غارت می برید و در اینجا و آنجای جهان به باد می دهید! آیا می دانید روزی هر خشت از مسجد و امام و امام زاده تان در میهن بلازده ام، سند ی از جنایتها و ریاکاری هایتان خواهد بود تا بدانند مردمان که اسلام چه بلایی بر ما و سرزمین ما آورده است! روزی شما و خدایتان در میهن بلازده مان به محاکمه کشیده خواهید شد تا جهان اسلام تان بدانند وقتی خدایتان به قدرت رسد چه هیولای خون آشامی می شود با خشم و بیزاری از حکومت اسلامی گیل آوایی بیست و شش دیماه 1389 http://www.shooram.blogspot.com/1 comment:

Anonymous said...

با درود و سپاس . بسیار جذاب، زیبا و منطبق با حقیقت نوشته اید .

خشایار ایالات متحده