Saturday, January 08, 2011

آنانیکه به قیمت خون مردم، نان بر سر سفره های زن و فرزند خود می برند، به خودشان بیایند اینهمه فریاد می کنیم - گیل آوایی
حتمن بسیارانی بیاد دارند که زمانی کامیون طلا از سوی سردمداران حکومت اسلامی لوء رفت و در جنوب ایران گیر افتاد،اما با فرافکنی های ریاکارانه تبدیل به مس، بعد چدن بعد هم آهن پاره شد! این ماجرا را مانند بسیاری دیگر از رویدادها و غارتهای ایران و ایرنی در سه دهه از این حکومت بی ریشه و بی وطن ِ پر مدعا با آن نعره های قسط و عدل علی و مزخرفات حزب اللهی خر کن! بگذارید کنار گیر افتادن ایرانی با میلیونها دلار در روسیه و ماجرای قرارداد دفتر پدر خوانده ی مافیای قاتلان اسلامی، خامنه ای، با دولت چین که ذخایر نفت و گاز جنوب را به تاراج می برد و به ثمن بخس با چین معامله می کند آنهم با شرایطی که استعماری ترین، خیانتبارترین قراردادهای تا کنونی تاریخ ایران، در مقابل آن هیچ است بگونه ای که سنگ قبر و پرده بکارت و عبا و عمامه مهر نماز از کنار همین قراردادهای بدتر از استعماری، از چین بازار ایران را پر می کند! و همینطور حسابهای میلیارد دلاری آیت الله های پر مدعای بی چشم و رو که برخی از آنها لوء رفته و نیز دیگر غارتهای منابع طبیعی و صنعتی ایران از هر سوراخی که توانسته اند به تاراج برده اند، را بگیرید تا به بهانه های خرید از بازار سیاه اتمی و نظامی و لاپوشانی هایی از این دست تا گیر افتادن بیش از هیجده میلیارد دلار پول دزدیده شده از سفره بی نان ایرانیان، در ترکیه که از آن تاریخ چرخش صد و هشتاد درجه ای دولت ترکیه سمت و سوی بیشتری می گیرد و دو آتشه تر شدن احمدی نژاد فوکولی، رجب طیب اردوغان را آشکار می کند با آن ماجرای رسوا و پوپولیستی کشتی ماوی مرمره!!! که خوش رقصی هیجده میلیاردلاری دولت ترکیه از زیر قبای اسلامی اردوغان بیرون می زند که تعریف و تمجید ترکهای چنگ انداخته به دلارهای باد آورده از ایران از زبان پدر خوانده ی مافیای قاتلان اسلامی در ایران! بدنبال آن لابه می شود. اینها را کنار هم بگذارید و ببینید سفره های خالی تهیدستان ایران از چه روی هر روز تهی تر و از نان هم دریغ می شود

در کنار چنین وانفسای دزدی و غارت و بی حساب کتابی، گماشتگی عده ای شکنجه گر و قاتل و دزد بنام نماینده در مجلسی فرمایشی که عنوان مجلس شورا یدک می کشد آنهم اسلامی و آیت الله ابلهی که بلاهت و حقارت و چاکر منشی از همه ی آن می بارد،به ریاست قوه قضائیه و خلاصه اینکه زنجیره ای از بی آبرو ترین، رسوا ترین، چاپلوس ترین، ابله ترین، لمپن ترین ها در یک مجموعه ای بنام حکومت اسلامی، به جان و مال و سرزمین ما می افتند و وقیحانه، هر نابکارانه ای را بنام خدای الرحمان و رحیم! و صد البته صاحب زمان این بی آبرویان، انجام می دهند و یارانه از قوت لایموت مردم تهیدست می ربایند و به روزینامه ها و حوزه ها ی بلاهت پرور و سراپا خرافه ومفت خوری داده می شود و مسجد و منبر و گنبد طلای سرور آزادگان، لاپوشان جنایت و غارت می گردد که از این همه می رسیم به یک پرسش بسیار ساده از آنانی که مزد بگیر دون پایه و هیچ پایه ی!!! حکومت مالیخولیای اسلامی می شوند و تیغ بر مردم به جان آمده می کشند و نداها و سهرابها می کشند و ترانه ها تجاوز می کنند و پیکر بی جانشان را می سوزانند! و زندانها از استاد دانشگاه و دانشجو و فرهیخته پر می کنند و نان به چنین جنایتهایی می خورند! و آن پرسش این است که براستی زمانی که به هر نماد زن و فرزندشان از لقمه ی نان گرفته تا روسری و چادر و جانماز و شورت و کرست تا عبادتهاشان و زیارت و سیاحت، می نگرند، در مقابل چنین غارتها و قتلها و خیانت ها چه می اندیشند! براستی مزدوری ِچه کسانی می کنند!؟ آنانیکه تکیه بر مقام و منصب بسیار گنده تر از لیاقتشان تکیه زده و مجری طرحها و فرمانهای مافیای حکومت اسلامی می شوند با عناوین دهن پرکن و مزدور خر کن ِ سردار و امیر و چه و چه، بزک ِ بلاهت و نالایقی شان می کنند، به این پرسش ساده لحظه ای فکر کرده اند که از چه غارت و دزدی ای، نواله به مزدوری گردن می نهند!؟

آیا تا کنون یک لحظه به این نکته فکر کرده اند بالا دستی هاشان چگونه مردم و مملکت را غارت می کنند و به دست همین بی چرا زندگان! هر صدای اعتراضی را خفه می کنند و جانی ترینها را پاداش می دهند و شایسته ترین ها را سرکوب می کنند!؟

سرزمین ما سزاوار اینهمه خیانت و ناروایی و ریاکاری نیست! مردم ما در یک دوره سرنوشت ساز تاریخی اسیر سیاهترین استبداد خونبار شده اند. کسانی که تیغ بر مردم می کشند، مزدوری سیاهکارترین و ریاکارترین خدافروشان خرافه مست می کنند. به سیه روزی مردم تهیدست، به جوانان بیکار و معتاد و زنان بی پناه این آب و خاک بنگرید که ثروت ملی شان به تاراج و یغما می رود و مشتی بیچاره ی مزدور، سپر بلای چنین جانیان مالیخولیایی می شوند.

برای لختی اندیشیدن به این دو ویدئو کلیپ که یکی را خود ساخته ام و یکی از اینترنت برگرفته ام توجه کنید

توجه شان بیدارباش شان است که نیاندیشند وجدان بیدار در این سرزمین بلازده ی اسلام نحس خالی شده است و بدانند که روز حساب هم خواهد بود، آنان که بالادستشان است برای گریزشان همه چیز آماده کرده اند اما این مزدوران ِ نواله گیر بخود آیند که در کجای این قتل و غارت و خیانتند
آنکس که حقیقت را نمی داند، نادان است اما آنکس که حقیقت را می داند ولی انکار می کند جنایتکار است(1)، ما حقایق تلخی که در حکومت خونبار اسلامی روی داده و می دهد و ملت ما را به سیه روزی فقر و فحشا و اعتیاد و هزار فاجعه کشانده است، فریاد کرده و می کنیم. دیروزها اگر حکومت اسلامی ما را در مقابل همه ی فریادها و اعتراضها به جنایتها و غارتها و ریاکاریهایشان،  به شایعه پراکنی و ضد انقلاب و وابسته به امریکا و اسرائیل بودن، برچسب می زدند! امروز خود به این واقعیتهای هولناک ّ ایران و ایرانی، برباد ده اعتراف می کنند اما با وقاحت ِ فقط برازنده خودشان( همان بی چشم و رویی آخوندی!!)، ناشنیده و نادیده می انگارند. حرف و حساب بالا دستیهای این حکومت مالیخولیایی، جداست، اما آنانیکه به قیمت خون مردم، نان بر سر سفره های زن و فرزند خود می برند، به خودشان بیایند اینهمه فریاد می کنیم. فردای روز حساب چه می کنند!؟

با احترام
گیل آوایی
هشت ژانویه 2011

1- به گفتآوری از برتولت برشت است

No comments: