Wednesday, February 21, 2018

بر بالهای شکسته، رمان، اثر: فرانسیس دبلیو پورِتو ترجمه فارسی: گیل آوایی- On Broken Wings-Persianنام: بر بالهای شکسته
اثر: فرانسیس دبلیو پورِتو
ترجمه فارسی: گیل آوایی
تاریخ: فوریه 2018/ بهمن 1396/هلند
ناشر: گیل آوایی
شماره شابک/ISBN:9789490839055
پیشگفتار،

رُمان " بر بالهای شکسته" اثر فرانسیس دبلیو پورتو، نویسندۀ آمریکاییست که ترجمه فارسیِ آن هم در سه فصل، ولی بیش از هفتصد صفحه،شده است. شادم از اینکه توانستم از پسِ این تعهدِ اخلاقی بر آیم. می گویم تعهد اخلاقی، چون پیش از ترجمه آن به فارسی، با آقای پورِتو برای ترجمه و انتشار( کپی رایت!) تماس گرفته بودم و او نیز پیشنهاد کرده بود پیش از ترجمۀ " بر بالهای شکسته"، رمانِ پیش از آن یعنی " برگزیده " را ترجمه کنم. من نیز پیشنهادش را پذیرفتم و رمانِ برگزیده را به فارسی ترجمه و منتشر کردم( 2015) که نوعی پیش درآمد یا پیش شرطِ ترجمۀ " بر بالهای شکسته " شده بود. و این همان تعهدیست که مانند یک فیل به گوشِ حسی ناخودآگاه در من آویزان مانده بود! و هر چه بود و هست این که هم آن رمانِ "برگزیده"  و هم این رمانِ"بر بالهای شکسته" به پایان رسیدند و من نفس راحتی کشیده و می کشم که از پس آنها برآمده ام!
این که چه شد و چه کردم و چه جان کنده ام تا بتوانم ترجمه های این دو رمان را به انجام برسانم، فراتر از مثنوی هفتاد من است! کاری بسیار بسیار نفسگیر، سخت و دمار درآر بوده که چند و چونِ کار را به شما خوانندۀ گرامی می سپارم.
در این ترجمه هم سعی کرده ام قلم و ساختار اصلیِ داستان بنا به روالی که نویسندۀ آن داشته، حفظ شود. اگرچه فکر می کنم بد نیست به چند نکته در اینجا اشاره کنم:
-     به بخشهایی بر می خوریم که بصورت کج( اوریب )  نوشته شده، این بخشها نشانۀ فکر کردن/باخود حرف زدنِ شخصیتهای داستان است. گاه برای مشخص بودنِ آن و پرهیز از اشتباه در خواندن، بشکلی اشاره کرده ام که با خود گفتن و با خود فکر کردن و.. است اما در متن اصلی چنین نبوده و فقط بشکل کج بوده است.
-     تمام زیر نویسیها، توضیحاتِ گاه در مورد اسطوره ای، اشارۀ تاریخی/حماسه ای، محلی که ممکن بود برای خواننده ناشناخته می ماند، از من است. گاه حتی عکسی از آنچه منظور بوده در زیرنویس هر صفحه آورده ام.
-         اسمها را در ابتداء آمدنِ آن در متن، و به دنبال آن گاه به گاه در بخشها و صفحات دیگر بصورت برجسته نوشته ام.
-     از آوردن اصطلاحات فارسی در برابر اصطلاحاتِ به کار رفته در متن اصلی، خود داری کرده ام تا بتوانم آنچه مصطلح بوده را در فارسی بیاورم اگرچه مفهوم و معنای آن را  در ترجمۀ فارسی برسانم. در این زمینه هم گاه بصورت زیر نویس توضیح داده ام.
-     بسیار پیش آمده که لغت، اشاره و حتی اصطلاحی، در هیچ یک از فرهنگ لغتهای در دسترس و حتی فرهنگ اصطلاحات روزمره نبوده، بسیار گشته و تلاش کرده ام آن را بصورتی در متن بیان کنم اما از به کار بردنِ همسانِ فارسی آن خودداری کرده ام اگرچه گاه به آن اشاره کرده ام.
-     نکته آخر این  که گاه به تکرارِ اسمها بویژه سوم شخص مفرد که در انگلیسی کاملاً متفاوت و مشخص است اما در فارسی یکی یعنی ( او ) است  و هنگام خواندن و دنبال کردن ماجرا اینکه کدام از کدام منظور است، اشتباه می شد به همین دلیلِ ناگزیر، اسمها در بخشی از متن، گاه بیش از آنچه باید، تکرار شده اند.
به هر روی این کار را به آخرش رسانده ام و شادم که هر چه بود و هست، تمام شده است اما اینکه مورد استفاده علاقمندانِ فارسی زبان قرار بگیرد، ماجراییست که باید دید و تعریف کرد!
حسی در من است که دلم می خواهد همینجا بیان کنم و آن این که برای این ترجمه تلاش زیادی کرده ام. زحمت زیادی کشیده ام و براستی امیدوارم در انتشار، باز انتشارِ آن امانتدارانه برخورد شود. این قلم دنبال هیچ سود و زیان مالی یا اسم و رسم و اعتبار و عنوانی نیست، هر چه هست تلاشیست که از روی علاقه صورت گرفته است. نه ادعای ترجمه و مترجمی دارم و نه دنبال شناسه ای عوامانه و خودنمایانه به  هر شکل هستم. کاریست که به همه دوستداران ادبیات داستانی  بویژه ترجمه پیشکش می کنم.

با مهر و  احترام

گیل آوایی
 فوریه 2018/بهمن 1396
هلند

No comments: