Wednesday, November 23, 2016

دیروز - هاروکی موراکامی - ترجمه ی فارسی: گیل آواییدیروز
هاروکی موراکامی
昨日
村上春樹
YESTERDAY
HARUKI MURAKAMI
برگردان فارسی: گیل آوایی
28 جون 2014

تا جاییکه می دانم تنها کسی که تاکنون شعرهای ژاپنی را واردِ " دیروز"  ترانۀ  بیتلز" کرده ( و آن هم خواسته با لهجه کانسایی نه لهجۀ دیگر)، کسی بود به نام کیتارو. او عادت داشت به شکل خاص خودش این آواز را وقتی حمام می کرد بخواند.
دیروز
دو روز پیش از فرداست
روزِ پس از دو روزِ پیش.

تا جاییکه بیاد دارم اینطور شروع می شد. اما مدت درازی ست که که نشنیده ام و نمی دانم چه برسر آن آمد. هرچند  شعرهای کیتارو از آغاز تا پایان تقریبا بی معنی، نامفهوم بود که ربطی به کلمات اصلی شعر نداشت.
آن آهنگ آشنای عاشقانۀ ملانکولی، آمیخته با لهجه ملایم کانسایی - که می توانی وارونۀ ترحم بنامی اش برای ترکیبی عجیب، یک انکار جسورانه هر چیز سازنده ای، ساخته شد. حداقل بنظر من اینطور می آمد. آن وقتها من فقط می شنیدم و سرم را تکان می دادم. می توانستم به  آن بخندم اما در عین حال می توانستم نوعی معنی نهفته در آن را حس کنم.
در آغاز من با کیتارو در یک کافی شاپ نزدیکِ دانشگاه واسِدا آشنا شدم. جاییکه با هم بصورت نیمه وقت کار می کردیم. من در آشپزخانه کار می کردم و کیتارو پیشخدمت بود.  زمانی که  خلوت بود، عادت داشتیم زیاد حرف بزنیم. هر دونفرمان بیست سال داشتیم، زادروزمان فقط یک هفته فرق داشت.
یک روز گفتم:
-         " کیتارو اسم غیر عادی ای ست"


No comments: