Wednesday, November 19, 2014

مرا ببوس، Besame ،Kiss me، آندره بوچلی، سزاریا اورا - برگردان فارسی: گیل آوایی


مرا ببوس برای ما ایرانیان یک ترانه/سرود/آواز بسیار آشنایی ست و با بسیاری از یادمانها و خاطرات ما پیوندی ناگسستنی دارد. این اشاره شاید تازگی نداشته باشد اما وقتی با ترانه ای به همین نام با صدای آندرآ بوچلی[1]، آوازخوان نامدار ایتالیایی و پیش از او با صدای سزاریا اورا[2] شنیدم، کمی کنجکاوی ام تحریک شد که چه پیوندی می تواند بین این مرا ببوس ها! باشد.
گشتی در اینترنت زدم و ترجمه های مختلفی البته کمابیش نزدیک و مشابه هم، از اسپانیایی به انگلیسی یافتم. شرح  یا اشاره یا حتی نوشته ای از اینکه ربط و رابطه ای با مرا ببوسِ ما داشته باشند، نیافتم با این حال همه شان را به فارسی برگرداندم واینکه چه تفاوتهایی دارند یا چقدر با اصل این ترانه در زبان خودمان که به آن اشاره کردم، دارد، به شما وا می گذارم. شباهتهای جالبی از نگاه من است که فکر نمی کنم از مرا ببوسِ ایرانی اقتباس شده باشد یا به نوعی از  آن الهام گرفته شده باشد ولی تشابۀ دو احساس، دو حال و هوا با یک بیان، آن هم در فرهنگها و سرزمینهای متفاوت، جالب است.>>> برای ادامه و نیز متن ترانه ها، همینجا کلیک کنید

No comments: